Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Reseptstatus for humanlegemidler brukt til dyr

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Reseptfrie legemidler som bare er godkjent til mennesker er ikke vurdert med hensyn til sikkerhet og effekt på dyr. Derfor er reseptfritaket basert kun på det godkjente bruksområdet til menneske.

Innhold på siden

  Reseptstatus er vanligvis koblet opp mot bruksområdet. Unntak fra dette gjelder substanser som er reseptbelagt uansett på grunn av misbrukspotensiale eller annen sikkerhetsrisiko.

  Reseptfritak for enkelte humanlegemidler er basert på det godkjente bruksområdet til menneske. Det samme gjelder humanlegemidler som i utgangspunktet er reseptbelagt, men der for eksempel minste pakning er reseptfri. Noen ganger er den indikasjonen som gjelder for den reseptfrie pakningen bare deler av den totale indikasjon for legemidlet, nemlig de som egner seg for egendiagnostikk og -behandling. I slike tilfeller er det gjort en spesifikk vurdering som tilsier at slik bruk ikke trenger medvirkning av lege. For alle andre bruksområder er legemidlet da reseptbelagt.

  Legemidler har ikke nødvendigvis samme sikkerhets- og effektprofil på dyr og mennesker

  Man kan ikke uten videre gå ut fra at legemiddelsubstanser har samme effekt og bivirkninger hos dyr og mennesker. Selv om substansen i seg selv vil kunne brukes til (noen) dyrearter, kan man ikke uten videre overføre anbefalt dosering i forhold til kroppsvekt fra mennesker til dyr eller mellom ulike dyrearter. Derfor må legemidler som kun er godkjent til mennesker vurderes av en veterinær for å brukes sikkert og effektivt på dyr.

  Humanlegemidler er ikke vurdert for bruk til dyr

  Nye legemidler som er vurdert med hensyn til sikkerhet og effekt til bruk på dyr skal likevel som en hovedregel være reseptbelagt til man har fått sikkerhetsdata fra reell bruk i minst fem år. Derfor er det viktig å fremheve at legemidler som overhodet ikke er vurdert og godkjent for bruk til dyr ikke kan være reseptfrie til dyr, uansett reseptstatus for mennesker.

  Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m. § 12-1 andre ledd sier at legemidler som kun er godkjent til mennesker, ikke kan utleveres til bruk på dyr uten resept fra veterinær eller fiskehelsebiolog.

  Apoteket vet i utgangspunktet ikke om en kunde ønsker å bruke et humanlegemiddel til dyr hvis det ikke framlegges veterinærresept.

  Hvis kunden sier at legemidlet skal brukes til dyr, skal imidlertid apoteket henvise kunden til veterinær. Uansett skal ikke apoteket anbefale humanlegemidler til bruk på dyr.

  Veterinær er faglig ansvarlig for behandling

  Veterinæren er faglig ansvarlig for behandlingen med legemidler som de rekvirerer. Ved kontakt med veterinærer bør apoteket opplyse veterinærene om at de har plikt til å skrive resept med konkret doseringsanvisning når de vil bruke humanlegemidler til et dyr, selv om legemidlet er reseptfritt til menneske.

  I henhold til forordning (EU) 2019/6 om legemidler til dyr, som gjelder som norsk lov, skal dyr behandles med legemidler som er godkjent til bruk på dyr i alle tilfeller der dette er mulig (jf. artikkel 112-114). Det er Mattilsynet som forvalter bestemmelsene om bruk av legemidler til dyr.

  Kontakt oss

  Enhet for MT legemidler til mennesker og dyr

  22 89 77 00

  vet.felles@dmp.no