Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Spesialist- og brukergruppe skal gi innspill til anskaffelse av PCSK9-hemmere

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Statens Legemiddelverk forbereder en pilot for anbud på kolesterolsenkende legemidler (PCSK9-hemmere). Det er nå etablert en spesialist- og brukergruppe som skal bidra med sin kliniske ekspertise for å bidra til en best mulig anskaffelse.

Målet er at anbud for terapeutisk likeverdige legemidler skal gi prisreduksjoner, slik at flere pasienter kan nyte godt av viktige legemidler.

Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler (LIS) gjennomfører anskaffelser av legemidler som finansieres av folketrygden i henhold til Blåreseptforskriften, på vegne av Statens Legemiddelverk etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Dette er utgangspunktet for piloten som nå gjennomføres.

Les også nyhetssak 14.10.21: Pilot for anbud på folketrygdfinansierte legemidler

Klinisk kompetanse er viktig

En viktig forutsetning for konkurranseutsetting av legemidler er å bygge på klinisk kompetanse og brukerkompetanse. Det er derfor av stor verdi at ledende klinisk ekspertise og brukere deltar i arbeidet. Derfor er det etablert en spesialist- og brukergruppe der medlemmene oppnevnes på bakgrunn av sin kliniske kompetanse innenfor det aktuelle sykdomsområdet og representerer det kliniske fagmiljøet i Norge. Brukerrepresentanter deltar også med en sentral rolle i arbeidet. Statens legemiddelverk og Helsedirektoratet deltar som faste medlemmer i spesialistgruppene. Sykehusinnkjøp er sekretariat og har prosjektledelsen for anskaffelsene.  

Spesialist- og brukergruppene skal: 

 • gi faglige innspill ved utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget for anskaffelsen

 • utarbeide anbefalinger til det kliniske miljøet for hvordan anskaffelsen skal følges i klinisk praksis

 • bistå i implementeringen av anskaffelsen 

Spesialist- og brukergruppens anbefaling skal benyttes som grunnlag for retningslinjer knyttet til forskrivning av PCSK9-hemmere i etterkant av anbudskonkurransen.

Utnevnelse av medlemmer 

Statens Legemiddelverk har utnevnt medlemmene av spesialist- og brukergruppen etter forslag fra Norsk cardiologisk selskap, Norsk forening for allmennmedisin, Lipidklinikken, Brukerutvalget for Helse Sør-Øst på vegne av brukerutvalgene for de regionale helseforetakene samt pasientorganisasjonen for familiær Hyperkolesterolemi (FH-Norge). Medlemmene utpekes for den enkelte anskaffelsen.  

Medlemmer av spesialist- og brukergruppen

Følgende medlemmer er utnevnt til spesialist- og brukergruppen:

Norsk Cardiologisk selskap:

 • Elisabeth Vesterbekkmo, MD. Spesialist i indremedisin/hjertesykdommer, overlege ved klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital og leder av den regionale lipidpoliklinikken Helse-Midt-Norge.

 • Anders Hovland, MD/PhD, Spesialist i indremedisin/hjertesykdommer og privatpraktiserende kardiolog i Bodø.

 • John Munkhaugen, MD/PhD, Spesialist i indremedisin/hjertesykdommer og overlege ved Drammen sykehus.

 • Anne Grethe Semb, MD/PhD, Spesialist i indremedisin/hjertesykdommer ogoverlege ved Diakonhjemmet sykehus.

Norsk forening for allmennmedisin:

 • Frode Edvardsen, fastlege på Heimdal (Trondheim), spesialist i allmennmedisin og snart spesialist i klinisk farmakologi. Medlem i Norsk forening for allmennmedisin sin faggruppe i farmakologi.

 • Lars Strauman, fastlege i Leknes (Lofotlegene Legesenter)

Lipidklinikken:

 • Emil A. Asprusten, overlege ved Lipidklinikken, Oslo Universitetssykehus

 • Christ Berge, overlege ved Lipidklinikken, Haukeland Universitetssykehus

Brukerutvalgene for de regionale helseforetakene:

 • Øystein Kydland, medlem av brukerutvalget Helse Sør-Øst

FH-Norge (Pasientorganisasjon for Familiær Hyperkolesterolemi):

 • Margaretha Hamrin, leder av foreningen

Helsedirektoratet:

 • Harald Lislevand, seniorrådgiver i avdeling for helserefusjoner

Direktoratet for medisinske produkter:

 • Steinar Madsen, overlege og kardiolog

 • Kristian Samdahl, seniorrådgiver metodevurdering

Kontakt oss

Direktoratet for medisinske produkter

22 89 77 00

post@dmp.no