Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Anbud på blåresept-legemidler

Publisert:

Endringer

Anbud på legemidler på blåresept kan bidra til å begrense folketrygdens legemiddelutgifter, og gi tilgang til effektiv behandling for flere.

Innhold på siden

  Bakgrunn

  I henhold til beslutning i Stortinget (Prop. 1 S (2021-2022) ble det i 2023 gjennomført en pilot med anbud på PCSK9-hemmere. På bakgrunn av erfaringene fra planlegging, oppstart og gjennomføring av anbudet la Statens legemiddelverk, Helsedirektoratet og Sykehusinnkjøp frem en evalueringsrapport for anbudspiloten våren 2023. Hovedkonklusjonen i evalueringen var at bruk av anbudskonkurranse på legemidler på blåresept samlet sett ville styrke og ivareta de legemiddelpolitiske målene.  

  I forbindelse med statsbudsjettet for 2024, fremmet regjeringen forslag om innføring av anbud på legemidler på blåresept som varig ordning. Stortinget sluttet seg til forslaget i innstilling av 20. desember 2023. 

  Anbudskonkurranse for legemidler på blåresept vil bli gjennomført i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser.  

  Anbud og de legemiddelpolitiske målene 

  De legemiddelpolitiske målene ble vedtatt av Stortinget i februar 2016. Anbudskonkurranser om legemidler på blåresept skal gjennomføres slik at de balanserer og støtter opp om disse målene. Nedenfor er det beskrevet hvordan anbud kan bidra til å ivareta de enkelte målene. 

  1. Sikre god kvalitet ved behandling med legemidler 

  Målet ivaretas ved at bredt sammensatte og høyt kvalifiserte spesialist- og brukergrupper gir faglige og praktiske råd om utformingen av anbudskonkurranser, herunder hvilke legemidler som bør omfattes og hvilke kriterier i tillegg til pris som eventuelt medtas i anbudskonkurransen, som for eksempel miljø og leveringssikkerhet. 

  2. Legemidler skal ha lavest mulig pris 

  Målet ivaretas ved at leverandørene i anbudskonkurranser må konkurrere om å gi det beste tilbudet. Anbud er effektivt for å oppnå lave priser der det finnes flere legemidler som er terapeutisk likeverdige. 

  3. Likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler 

  Målet ivaretas gjennom  

  • grundige forhåndsvurderinger av hvilke legemidler som er egnet for anbudskonkurranse 
  • lavere priser som gjør det mulig for nye legemidler å komme raskere på blåresept, og gi god behandling til flere  

  4. Legge til rette for forskning og innovasjon 

  Forholdet mellom anbud og innovasjon ble vurdert i områdegjennomgangen for blåreseptområdet (jf. Vista Analyse & EY, rapport 01/2021). Rapporten peker på at anbud kan øke insentivene til å utvikle og forske frem behandlingstilbud som representerer unike og reelle forbedringer i forhold til eksisterende behandling. At enkelte likeverdige innovative legemidler anskaffes gjennom anbud, kan føre til en bedre utnyttelse av samfunnets samlede ressurser. Leverandører som vinner anbud kan belønnes i form av større salgsvolumer, og tilgang til større pasientgrupper. 

  Etatenes oppgaver og roller 

  Direktoratet for medisinske produkter (DMP), Helsedirektoratet og Sykehusinnkjøp samhandler om gjennomføringen av anbud på legemidler blåresept. 

  Konkrete roller og ansvar for hver aktør er skissert i en samarbeidsavtale. Hovedpunktene i avtalen er: 

  Direktoratet for medisinske produkter, DMP: 

  Helsedirektoratet:  

  • Signering av anbudskontrakter
  • Økonomisk oppgjør med apotek og leverandører 
  • Oppfølging av leverandører etter kontraktsinngåelse  

  Sykehusinnkjøp: 

  • Planlegge, innkalle og lede møter i spesialist- og brukergruppen
  • Sette opp tidslinje for når anbudskonkurransen skal gjennomføres 
  • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag, utlysning og gjennomføring av anbudskonkurransen. 
  • Tildeling av rammeavtaler 

  Kontakt oss