Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Informasjon om planlagte anbudskonkurranser

Publisert:

Endringer

Innhold på siden

  Tidslinje 

  Fra forberedelsene av et nytt anbud til det trer i kraft, tar det vanligvis syv til ni måneder. Oppstart av avtalen skjer gjerne fire til seks måneder etter kunngjøring av en konkurranse. Figuren nedenfor illustrerer veiledende tidslinje for en anbudskonkurranse. 

   

  Fremstilling av tidslinje for anbudsprosess

   

  Gjennomføring av anbudskonkurransen 

  DMP beslutter om anbudskonkurranse skal gjennomføres for en bestemt legemiddelgruppe i blåreseptordningen. Før anbud kan lyses ut må det alltid være gjort en metodevurdering og foreligge en beslutning om at legemidlene skal dekkes av folketrygden. 

  Sykehusinnkjøp har ansvar for gjennomføring av anbudskonkurransen. Før konkurransen vil Sykehusinnkjøp publisere en veiledende kunngjøring. I kunngjøringen beskrives rammene for prosessen samt omfanget av det som skal anskaffes, slik at leverandørene kan forberede seg.  

  Veiledende kunngjøring publiseres i Doffin. Sykehusinnkjøp benytter Mercell som konkurransegjennomføringsverktøy. Leverandørene bør opprette bruker i Mercell for å følge med på kunngjøringene. 

  Det er et mål å legge opp anbudsprosessene for legemidler til blåreseptordningen og spesialisthelsetjenesten så likt som mulig. 

  Dialogmøter med aktuelle leverandører 

  I forbindelse med den enkelte anskaffelse, arrangerer Sykehusinnkjøp dialogmøter med hver enkelt leverandør. Hensikten er å innhente muntlige og skriftlige innspill rundt anskaffelsen. Anbudsdokumenter utarbeides i samarbeid mellom Sykehusinnkjøp og spesialist- og brukergruppen. Helsedirektoratet og DMP konsulteres ved behov.  Før konkurransedokumentene publiseres, får leverandørene mulighet til å kommentere på utforming av dokumentene. Konkurransen kunngjøres i anbudsportalen Doffin med minimum 30 dagers tilbudsfrist. 

  Tildeling av rammeavtaler  

  Varighet av rammeavtale fremgår av konkurransegrunnlaget som beskriver hva som lyses ut, krav til leverandør og produktleveranse, og nøkkelbestemmelser.  

  Informasjon om anbudsresultater 

  Kontraktsinngåelse vil bli kunngjort på Doffin og på hjemmesiden til DMP. Eksempel: Flere pasienter får kolesterolsenkende PCSK9-hemmere på blå resept - Direktoratet for medisinske produkter (dmp.no)  

  Informasjon om resultatet og implementering av anbudet formidles til berørte fagmiljøer og brukerorganisasjoner via ulike kanaler (nyhetsbrev, myndighetenes hjemmesider, infomøter, Felleskatalogen mm) i samråd med spesialist- og brukergruppen.  

  I samarbeid med spesialist- og brukergruppen arrangeres ved behov et anbudsseminar med fremleggelse av anbudsresultatene slik at helsepersonell og brukere kan få en innføring i hva som er endret i refusjonsvilkår, og hvordan leger og brukere skal forholde seg til endringene rent praktisk. 

  Refusjonsvedtak som følge av anbud 

  Resultat av et anbud vil kunne medføre en endring i refusjonsstatus eller refusjonsvilkår for ett eller flere legemidler. Dette er hjemlet i legemiddelforskriften §§ 14-5 og 14-11, 

  § 14-5, fjerde ledd: 

  Beslutning baseres på en metodevurdering, jf. § 14-3. Er det gjennomført en anskaffelse i medhold av anskaffelsesloven som omfatter det aktuelle legemidlet, skal beslutningen i tillegg til metodevurderingen også baseres på resultatene fra anskaffelsen... 

  § 14-11, første ledd:  

  Direktoratet for medisinske produkter kan til enhver tid vurdere om vilkårene i § 14-5 og § 14-6 er oppfylt for bestemte legemidler oppført på refusjonslisten. Er det gjennomført en offentlig anskaffelse som omfattet det aktuelle legemidlet, kan vurderingen også baseres på resultatene fra konkurransen. 

   

  Refusjonsendringer som følge av anbud, gjøres i form av refusjonsvedtak som publiseres på dmp.no og gjennom Nytt om legemidler. Eksempel fra anbud PCSK9-hemmere: Refusjonsvedtak Praluent - revidert januar 2023 (PDF) 

  Kontakt oss