Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Kriterier for utvelgelse av legemidler til anbud

Publisert:

Endringer

Innhold på siden

  Beslutning om en gruppe legemidler på blåresept kan lyses ut på anbud gjøres etter en vurdering av fire kriterier som beskrevet nedenfor.  Disse fire kriteriene er ikke uttømmende. Det kan være behov for å vurdere andre hensyn som gjelder for den enkelte legemiddelgruppe. Leveringssikkerhet er for eksempel et hensyn som er viktig i alle tilgangsbeslutninger, og som også blir vurdert i forbindelse med beslutninger om anbud.   

  1. Legemidlene i gruppen er ikke omfattet av trinnprisordningen 

  Trinnprisordningen er allerede et godt etablert, effektivt og forskriftsfestet virkemiddel for å nå den legemiddelpolitiske målsettingen om lavest mulig pris for legemidler uten patent. For legemidler med trinnpris er det derfor ikke aktuelt å gjennomføre anbudskonkurranse.  

  2. Det finnes minst to legemidler på markedet som kliniske eksperter mener er terapeutisk likeverdige 

  Med terapeutisk likeverdighet menes legemidler som vurderes likeverdige med hensyn til effekt og sikkerhet, men som kan ha ulike virkestoff, ulik styrke, formulering og virkningsmekanisme. I forbindelse med en anbudsprosess vil terapeutisk likeverdighet vurderes av relevant fagmiljø og i tett dialog med DMP.   

  3. Den aktuelle legemiddelgruppen medfører betydelige, forventete refusjonsutgifter for folketrygden 

  For nye legemidler kan anbudskonkurranse være et mulig virkemiddel for å oppnå priser som gjør at prioriteringskriteriene oppfylles. Dette kan bidra til at flere pasienter får tilgang til nye behandlingsprinsipper. Jo større økonomisk omfang en legemiddelgruppe har, desto større samfunnsmessige forbedringer kan oppnås gjennom anbudskonkurranse. Anbud vil derfor være mest aktuelt for terapiområder som representerer vesentlige utgifter til refusjon gjennom blåreseptordningen.  

  4. Legemidlene er metodevurdert 

  Før det kan lyses ut en anbudskonkurranse, må de aktuelle legemidlene være metodevurdert. Dette følger av Legemiddelforskriften § 14-3 og innebærer at det er gjennomført en kartlegging av nytte, ressursbruk og alvorlighet for den aktuelle bruken. En slik metodevurdering skal sikre at prioriteringskriteriene er oppfylt. Dersom folketrygdens utgifter overstiger 100 millioner kroner i ett av de første fem årene etter lansering, må det eventuelt bevilges midler over statsbudsjettet. 

  Disse kravene gjelder også for legemidler som er aktuelle for anbud på blåresept. 

  Det kan utlyses anbud både for legemidler som dekkes etter blåreseptforskriften §§ 2 og 3.   

  Hvilke legemiddelgrupper i blåreseptordningen kan være aktuelle for anbud? 

  Myndighetene har så langt anslått at cirka 5 prosent av det totale antallet virkestoffer i blåreseptordningen kan være aktuelle for anbudskonkurranse. Dette utgjør i dag cirka 25 virkestoff, jf. evalueringsrapporten kapittel 7. DMP gjør løpende vurderinger av utviklingen i legemiddelmarkedet for å identifisere hvilke legemiddelgrupper som kan være aktuelle.   

  Kontakt oss