Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Spesialist- og brukergrupper

Publisert:

Endringer

Oppnevning av spesialist – og brukergrupper: 

DMP oppnevner medlemmer til spesialist- og brukergrupper i forbindelse med anbud. Ved oppnevning og rekruttering vil DMP benytte aktuelle spesialist- og brukerforeninger, eksisterende spesialistnettverk eller oppnevne direkte. Ved oppnevning av spesialister vil det legges vekt på: 

  • kompetanse, erfaring og interesse for eget fagfelt
  • gjennomslagskraft og tyngde overfor eget fagmiljø
  • geografisk representasjon 

Før oppnevning avklarer DMP habilitet og taushetsplikt for de aktuelle medlemmene. 

Brukerperspektivet ivaretas blant annet ved at en profesjonell brukerrepresentant deltar i spesialist- og brukergruppen. I tillegg kan aktuelle pasientforeninger involveres enten direkte som deltaker i spesialist- og brukergruppen eller i egne dialogmøter sammen med profesjonell brukerrepresentant og prosjektteamet for anskaffelsen. 

Det er et mål at spesialist- og brukergruppenes arbeid legges opp så likt som mulig som ved anskaffelser til spesialisthelsetjenesten, såfremt dette er mulig og hensiktsmessig.  

Mandat for spesialist- og brukergrupper

DMP vil ved behov utarbeide mandat for spesialist- og brukergruppen som beskriver forutsetningene og målsetningen for gruppens arbeid.  Deltakere i spesialist- og brukergruppen vil ha et særlig ansvar for å:  

  • gi faglige innspill ved utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget   
  • gi faglige innspill til hvilke legemidler som kan omfattes av anbudet, eventuelt vilkår for dette
  • utarbeide anbefalinger eller annen relevant informasjon til det kliniske miljøet om hvordan anskaffelsen skal følges opp når legemidlene tas i bruk i henhold til refusjonskriteriene som fastsettes etter konkurransen 
  • utarbeide program og eventuelt delta med faglige innlegg på anbudsseminar  

Møter i spesialist- og brukergrupper

Sykehusinnkjøp har ansvar for planlegging, tilrettelegging, innkalling og ledelse av møtene i spesialist- og brukergruppen. 

Kontakt oss