Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Profylaktisk perioperativ bruk av antibiotika

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Innhold på siden

  Generelt

  Profylaktisk bruk av antibiotika skal ikke og kan ikke erstatte god hygiene, aseptikk, teknikk og rutiner. Ved de aller fleste elektive inngrep er det ikke nødvendig å bruke antibiotika.

  Infeksjoner etter operasjoner eller andre inngrep slik som leddinjeksjoner skyldes oftest kontaminering fra ytre faktorer (som luft, omgivelsene, personell, utstyr) eller kontaminering fra hesten selv (som huden og indre organer).

  Det er viktig med gode forberedelser og planlegging før operasjoner. Gode rutiner som forsiktig vevshåndtering, hemostase, grundig debridering, minst mulig suturer og kort operasjon- og anestesitid er faktorer som reduserer risikoen for postoperativ infeksjon. Ved å bruke lokalanestesi også i forbindelse med operasjoner i narkose kan anestesidybden reduseres. Dette har flere positive konsekvenser, blant annet bedret blodtilførsel som igjen minsker risikoen for infeksjoner postoperativt.

  Elektive inngrep bør om mulig utsettes hvis hesten har en pågående infeksjon. Eksempelvis bør en hest som viser tegn på luftveisinfeksjon ikke legges i narkose, men behandles for dette først.

  Vurdering av behovet for antibiotika

  Profylaktisk perioperativ antibiotika er indisert i følgende tilfeller:

  • Ved kontaminerte eller skitne sår, slik som ved alvorlige brudd på aseptikken eller inngrep i hulorganer slik som tarm

  • Ved omfattende traumer

  • Langvarige inngrep (>90 min)

  • Ved bruk av implantater

  • For operasjoner der infeksjon vil være livstruende

  • For høyrisiko pasienter (infeksjon i luftveiene eller annen sykdom, alvorlig underernæring, under kortikosteroidbehandling). Her bør elektive inngrep utsettes om mulig.

  Det er ikke nødvendig med antibiotika:

  • ved rutinemessige leddinjeksjoner. Flere store studier som har sett på forekomsten av septisk artritt etter injeksjon med eller uten bruk av antibiotika har ikke klart å påvise positiv effekt av antibiotika.

  • ved elektive kirurgiske inngrep i friskt vev der gode kirurgiske prinsipper er fulgt og som ikke angår kontaminerte/skitne organer slik som for eksempel GI-traktus. Ved åpen kastrasjon utført av en erfaren veterinær skal det normalt sett ikke være behov for antibiotika. Antibiotika er heller ikke nødvendig ved de fleste elektive/rene ortopediske inngrepene (som for eksempel artroskopi, tenoskopi/bursoskopi). Unntak er hvis vevet blir signifikant traumatisert eller forurenset, ved bruk av implantater eller der operasjonstiden blir spesielt lang.

  Valg av antibiotika

  Det anbefales å bruke smalspektret antibiotika med bactericid effekt ved profylaktisk behandling. Valget av antibiotika må baseres på sannsynlige bakterier som kan kontaminere et gitt sår. Hos hest er betahemolyserende streptokokker og stafylokokker vanligst forekommende. Førstevalget bør være penicillin.

  Ved kolikkoperasjoner, der det er vanskelig å vurdere på forhånd hvorvidt man kommer til å gjøre en enterotomi, brukes vanligvis en kombinasjon av penicillin og gentamicin.

  Det er viktig å være klar over eventuelle interaksjoner mellom antibiotika og medikamenter brukt under induksjon og anestesi.

  Dosering/administrasjon

  Det er ønskelig med høy lokal vevskonsentrasjon av medikamentet under operasjonen og kort tid etter slik at en kontaminasjon ikke utvikler seg til en infeksjon. Studier hos mennesker har vist omtrent fem ganger høyere infeksjonsrisiko om antibiotika ble gitt 2-24 timer før operasjon eller mer enn tre timer etter operasjon, i forhold til om det ble gitt 0-2 timer før operasjon. Det er derfor viktig at antibiotika administreres så nær inngrepet som mulig. Om dette ikke blir gjort skal man sterkt vurdere om behandlingen bør utføres ettersom effekten blir suboptimal.

  Natrium Penicillin (22 000 IE/kg) skal gis i.v. mellom 30-60 min før operasjonen starter.

  Gentamicin (6.6 mg/kg) i.v. 30-60 min før inngrepet.

  Prokain penicillin (22 000 IE/kg) i.m. bør gis 1-2 timer før inngrepet.

  Halveringstiden til natriumpenicillin er under èn time. Det betyr at andre dose penicillin bør gis intraoperativt ved lengre operasjoner.

  Intravenøs administrasjon foretrekkes preoperativt, men intramuskulær injeksjon med prokain penicillin er et godt alternativ hvis det er vanskelig å gi natrium penicillin nær nok inngrepet, eller der det forventes lang operasjonstid og redosering av penicillin ikke er aktuelt under operasjonen.

  Behandlingslengde

  Behandlingen bør avsluttes senest 24 timer etter operasjon. Lengre bruk av profylaktisk antibiotika er vist å kunne gi økt morbiditet, i form av 33 % høyere infeksjonsrate og 15 % økning i forekomst av sårinfeksjoner. I tillegg kan det bidra til resistensutvikling.

  Om det er indikasjoner for videre behandling (da ofte terapeutisk behandling) må man vurdere i hvert enkelt tilfelle. Bruk av dren, tap av bandasjer, komplikasjoner under oppvåkning osv. kan være indikasjoner for videre behandling.

  Referanser

  Steel CM1, Pannirselvam RR, Anderson GA. Risk of septic arthritis after intra-articular medication: a study of 16,624 injections in Thoroughbred racehorses. Aust Vet J. 2013 Jul;91(7):268-73. doi: 10.1111/avj.12073.

  Bohlin, A. M.; Kristoffersen, M.; Toft, N. Infectious arthritis following intra-articular injection in horses not receiving prophylactic antibiotics: a retrospective cohort study of 2833 medical records. Proceedings of the 60th Annual Convention of the American Association of Equine Practitioners, Salt Lake City, Utah, USA, December 6-10 2014 2014 pp.255-256

  Kontakt oss

  Enhet for MT legemidler til mennesker og dyr

  22 89 77 00

  vet.felles@dmp.no