Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Organisasjonskart og avdelingar

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

 • : Oppdatert organisasjonskart

DMP er ein prosessorganisert organisasjon med 24 einingar fordelt på fem strategiske område (avdelingar).

Innhold på siden

  Leiing

  Den strategiske leiargruppa i DMP består av direktør Audun Hågå og fem områdedirektørar.

  Strategisk leiing

  Direktør

  Audun Hågå

  Enhet: Strategisk ledelse

  99289679

  Audun.Haga@dmp.no

  Fungerende assisterende direktør

  Områdedirektør, regulatorisk og legemiddelbruk

  Områdedirektør, legemiddelforsyning og medisinsk utstyr

  Områdedirektør, legemiddelvurdering

  Anette Kilander

  Enhet: legemiddelvurdering

  45976154

  Anette.Kilander@dmp.no

  Områdedirektør, helseøkonomi og analyse

  Områdedirektør, verksemdsstyring og utvikling

  Randi Tandle

  Enhet: virksomhetsstyring og -utvikling

  90515401

  Randi.Tandle@dmp.no

  Område legemiddelvurdering

  Området har ansvar for prosessar som gir pasientane rask tilgang til nye, effektive og sikre legemiddel for menneske og dyr, og for å fremja innovasjon og god forskning på legemiddelområdet. Området består av fem einingar:

  Klinisk utprøving og innovasjon

  Fagområde:

  • Godkjenning og oppfølging av kliniske studiar

  • Regulatorisk rettleiing

  Einingsleiar

  MT legemidler til mennesker

  Fagområde:

  • Utgreiing av legemiddels effekt i samband med MT-utgreiingar for legemiddel til menneske

  Einingsleiar

  MT legemidler til mennesker og dyr

  Fagområde:

  • Utgreiing av effekt i samband med MT-utgreiingar for legemiddel til menneske og dyr

  • Utgreiing av tryggleik og miljøpåverknad i samband med med MT-utgreiinger for legemiddel til dyr

  • Overvaking av biverknader av legemiddel til dyr
  • Medisinsk rådgjeving ved bruk av legemiddel til dyr
  • Godkjenning og oppfølging av kliniske studiar av legemiddel til dyr

  Einingsleiar

  Legemiddelkvalitet

  Fagområde:

  • Utgreiing av kjemisk og biologisk kvalitet på legemiddel i samband med MT-utgreiingar

  Einingsleiar

  Legemiddelsikkerhet

  Fagområde:

  • Utgreiing av legemiddels sikkerheit i samband med MT-utgreiingar for legemiddel til menneske

  Einingsleiar

  Marie Louise Wiborg

  95216817

  Marie.Wiborg@dmp.no

  Område regulatorisk og legemiddelbruk

  Området skal bidra til at legemiddel blir nytta rett med utgangspunkt behova til pasientar, helsepersonell og samfunn. Området koordinerer også søknader og endringar knytt til marknadsføringsløyve (MT) og produktinformasjon.

  Området har ansvar for distribusjon av strukturerte legemiddeldata til mellom anna e-resept-ordninga og sjukehus. Området består av fem einingar:

  Regulatorisk før MT

  Fagområde:

  • Koordinering av nye MT-utgreiingsoppdrag i alle prosedyrar

  Tilsette i eininga

  Einingsleiar

  Berit Iversen

  Enhet: enhet for regulatorisk før MT

  Berit.Iversen@legemiddelverket.no

  Regulatorisk etter MT

  Fagområde:

  • Koordinering av eksisterande MT-utgreiingsoppdrag i alle prosedyrar

  Tilsette i eininga

  Einingsleiar

  Adelheid A. Helling

  Enhet: enhet for regulatorisk etter MT

  92441882

  AdelheidA.Helling@dmp.no

  Regulatorisk produktinformasjon

  Fagområde:

  • Utferding av MT

  • Godkjenning av norsk preparatomtale og pakningsvedlegg for legemiddel

  Tilsette i eininga

  Einingsleiar

  Marianne Borge

  Enhet: enhet for regulatorisk produktinformasjon

  92833505

  Marianne.Borge@dmp.no

  Distribusjon av legemiddeldata

  Fagområde:

  • Forskrivnings- og informasjonsstøtte (FEST)

  • SPOR-programmet

  • Legemiddelsøk

  • SAFEST-prosjektet

  Tilsette i eininga

  Einingsleiar

  Helga Festøy

  Enhet: enhet for distribusjon av legemiddeldata

  93417821

  Helga.Festoy@dmp.no

  Riktig legemiddelbruk

  Fagområde:

  • Overvaking av legemiddel og informasjon om biverknader

  • Medisinsk rådgjeving

  • E-sigarettar

  • Privatimport av legemiddel

  • Overvaking av blod, celler og vev

  Tilsette i eininga

  Einingsleiar

  Område helseøkonomi og analyse

  Området har mellom anna ansvar for vurderingar av medisinske produkt for offentleg finansiering (metodevurderingar), fastsetjing av prisar på legemiddel, økonomiske analysar og medisinbyte i apotek. Området består av fem einingar:

  Metodevurdering og blåreseptrefusjon

  Fagområde:

  • Metodevurdering av legemiddel som blir finansiert av folketrygda

  • Vedtak om legemiddel som skal ha førehandsgodkjend refusjon (blå resept)

  Einingsleiar

  Metodevurdering sykehuslegemidler

  Fagområde:

  • Metodevurdering av legemiddel som blir finansierte av helseføretaka, utanom kreftlegemiddel

  Einingsleiar

  Metodevurdering kreftlegemidler

  Fagområde:

  • Metodevurdering av kreftlegemiddel

  Einigsleiar

  Metodevurdering av medisinsk utstyr

  Fagområde:

  • Metodevurdering av medisinsk utstyr

  Einingsleiar

  Pris og markedsanalyse

  Fagområde:

  • Prisregulering av legemiddel

  • Anbod på legemiddel

  • Legemiddelstatistikk og analyse

  • Apotekrekneskap

  • Sektoravgifter

  • Driftsstøtte

  • Fraktrefusjon

  Einingsleiar

  Område legemiddelforsyning og medisinsk utstyr

  Området skal bidra til tilstrekkeleg forsyning av sikre legemiddel og forvalta produktregelverket for medisinsk utstyr. Området har også ansvar for laboratorietenestene og fører tilsyn med aktørane i forsyningskjeda. Området består av fem einingar:

  Tilsyn og narkotikaforvaltning

  Fagområde:

  • Inspeksjon av forsyningskjeda

  • Sertifikat for import/eksport av narkotika

  • Forvaltning av narkotikaregelverket

  • Tilsyn med reklame for legemiddel

  Einingsleiar

  Anne-Kristin Bjerga Bjåen

  Enhet: enhet for tilsyn og narkotikaforvaltning

  98238473

  Anne.Kristin.Bjerga.Bjaen@dmp.no

  Forsyningssikkerhet og tillatelser

  Fagområde:

  • Førebygging og handtering av manglar på legemiddel

  • Løyve til verksemder innan forsyningskjeda for legemiddel

  • Løyve til blodbankar og verksemder som handterer celler og vev

  Einingsleiar

  Kristine Romøren

  Enhet: enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

  91516663

  Kristine.Romoren@dmp.no

  Laboratoriet

  Fagområde:

  • Analysar av legemiddel

  • Frigiving av batchar med vaksinar til den norske marknaden

  Einingsleiar

  Torild Kløvstad Halvorsen

  Enhet: laboratoriet

  93259456

  Torild.Halvorsen@dmp.no

  Medisinsk utstyr - markedsovervåking

  Fagområde:

  • Føre tilsyn med medisinsk utstyr; produkt, produsentar og omsetjarar

  • Følgja opp meldingar om uønskte hendingar med medisinsk utstyr

  Einingsleiar

  Tove Gullstein Jahr

  Enhet: enhet for medisinsk utstyr - markedsovervåking

  91882881

  tove.gullstein.jahr@dmp.no

  Medisinsk utstyr - utvikling og meldt organ

  Fagområde:

  • Utpeiking og tilsyn av meldt organ (notified body)

  • Regelverksutvikling for medisinsk utstyr

  • Klassifisering, klinisk utprøving og innovasjonsstøtte til medisinsk utstyr

  Einingsleiar

  Petter Alexander Strømme

  Enhet: enhet for medisinsk utstyr - utvikling og meldt organ

  95148313

  Petter.Alexander.Stromme@dmp.no

  Område verksemdstyring og -utvikling

  Området yter tenester som blir nytta av heile organisasjonen. Området består av fire einingar:

  Økonomi og jus

  Fagområde:

  • Juridisk rådgiving

  • Høyringar

  • Lønn

  • Faktura

  Einingleiar

  Oddny Grete Råd

  Enhet: enhet for økonomi og jus

  90617661

  Oddny.Grete.Rad@dmp.no

  Kommunikasjon

  Fagområde:

  • Presse/mediehandtering

  • Internkommunikasjon

  • Internettsida

  • Sosiale medium

  Einingsleiar

  Vibeke Åbyholm

  Enhet: enhet for kommunikasjon

  99285978

  Vibeke.Abyholm@dmp.no

  IT

  Fagområde:

  • Forvalting av fagsystem

  • Kontakt med drifts- og utviklingsleverandørar

  • Teknisk support

  Enhetsleder, IT

  Stine Røtne

  Enhet: enhet for IT

  97666776

  Stine.Rotne@dmp.no

  HR og organisasjonsutvikling

  Fagområde:

  • Rekruttering

  • Kompetanseutvikling

  • Arbeidsmiljø

  Cornelia Madsen

  Enhet: enhet for HR og organisasjonsutvikling

  99524051

  Cornelia.Madsen@dmp.no

  Kontakt oss

  Direktoratet for medisinske produkter

  22 89 77 00

  post@dmp.no