Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Årsrapportar og styringsdokument

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

 • : Tildelingsbrev 2024 lastet opp
 • : Årsrapport for 2023 og revisjonsberetning for 2022 og 2023 ble publisert.

Informasjon om strategi, tildelingsbrev og andre dokument som styrer verksemda til Direktoratet for medisinske produkter.

Innhold på siden

  Tildelingsbrev

  Når Stortinget har behandla statsbudsjettet, stiller departementet løyvingane til disposisjon i eit tildelingsbrev. I tildelingsbreva vert resultatmål for verksemda, utgifts- og inntektsrammer, budsjettfullmakter og rapporteringskrav sett fast.

  Brevet inneheld òg oppdrag som DMP skal gjennomføre i løpet av budsjettåret. Tildelingsbrevet er ein viktig del av departementet si styring av verksemda og vert følgt opp i halvårlige møte (etatsstyringsmøte).

  Årsrapport

  Etter slutten av året sender DMP inn ein årsrapport som viser korleis oppgåvene i tildelingsbrevet er løyst.

  Strategi

  DMPs strategi gjev overordna føringar for prioriteringane våre. Gjennomføring av strategien vert understøtta av DMP sitt system for mål- og resultatstyring og satsing på leiarutvikling. Strategien vert konkretisert gjennom årlege handlingsplanar.

  Dokumenter

  2024
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  1999-2010

  Kontakt oss

  Direktoratet for medisinske produkter

  22 89 77 00

  post@dmp.no