Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Veiledning til formøter i forbindelse med metodevurdering

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Formøter med DMP er ikke obligatorisk, men kan benyttes ved behov. Denne veilederen er en kort orientering til firmaer som ønsker formøter i forbindelse med innsending av dokumentasjon til metodevurdering av legemidler.

Innhold på siden

  Formøtene er veiledende, men ikke bindende. De avholdes digitalt via Teams.

  Det forutsettes at DMPs mal for innsending av dokumentasjon og retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig metodevurdering er kjent.

  Mal for innsending av dokumentasjon

  Retningslinjer 

  Hensikt med formøtet

  DMP tilbyr veiledning for å avdekke og diskutere eventuelle uklarheter rundt metodevurderings- og beslutningsprosessen, og utarbeidelsen av dokumentasjon for metodevurdering av et gitt legemiddel. Et viktig mål med formøter er at den innsendte dokumentasjonen blir bedre og mer relevant, noe som kan gi en mer effektiv saksbehandling. Synspunkter fremsatt under formøtene er ikke bindende. Den reelle saksbehandlingen starter normalt ikke før selve analysen er mottatt og akseptert formelt.

  Prosedyre og tidsramme

  Det enkelte legemiddelfirma tar selv kontakt med DMP og ber om et formøte. Forespørselen sendes til blaresept@dmp.no eller sykehus@dmp.no (avhengig av finansieringsansvar) - ikke til enkeltpersoner.Agenda og presentasjon for møte med problemstillinger man ønsker å diskutere med DMP bør sendes inn senest 1-2uker før møtet. Oversikt over deltagere, med e-postadresser må også sendes inn sammen med agenda og presentasjon. Tidsrammen for formøte er på ca. 1 time.

  Formøter gjennomføres fortrinnsvis digitalt (Teams).

  Anbefalt form og innhold på møtet

  Det presiseres at en ren produktpresentasjon eller omfattende beskrivelse av kliniske egenskaper ikke er ønskelig. Formøtet skal fokusere på problemstillinger man ønsker å diskutere med DMP om dokumentasjonsgrunnlaget for metodevurderingen. Dokumentasjon som sendes på forhånd må inneholde PICO med en problematisering av de valgene man ønsker å gjøre ved utarbeidelsen av dokumentasjon til hurtig metodevurdering, herunder:

  • Pasientgruppe (P) - hvilke pasienter i forhold til godkjent indikasjon, 1ste.linje /2.linje. osv.

  • Intervensjon (I) – plass i norsk klinisk praksis

  • Comparator (C)

  • Outcome (O)

  • Studier

  • Begrunnelse og valg av metode for helseøkonomisk analysePå bakgrunn av innsendt agenda og problemstillinger vil DMP vurdere nødvendigheten av å holde formøte.

  Referat

  Det blir ikke utarbeidet omforente referater fra formøter. Referatet er interne for partene, men dette er ikke til hinder for at firma sender dette som en orientering.

  Kontakt oss

  Enhet for metodevurdering og blåreseptrefusjon

  22 89 77 00

  blaresept@dmp.no

  Enhet for metodevurdering sykehuslegemidler

  22 89 77 00

  sykehus@dmp.no