Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Elektroniske sigaretter (e-sigaretter)

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

 • : La til avsnitt om smaksforbud og standardiserte pakninger og oppdaterte kontaktinformasjon

Det vil komme et nytt regelverk for e-sigaretter, trolig i 2024. Da vil e-sigaretter med nikotin bli lovlig. Frem til nye regler trer i kraft vil man kunne importere e-sigaretter med nikotin som røykeavvenning til personlig medisinsk bruk.

Innhold på siden

  Privatimport

  Privatimport av e-sigaretter til personlig medisinsk bruk er tillatt fra EU/EØS-området. Se kravene for slik import i forskrift om tilvirkning og import av legemidler § 3-2. Produktet må blant annet være lovlig ervervet og til personlig bruk. Tolletaten kan be om dokumentasjon på at kravene er oppfylt, for eksempel i form av en resept eller legeerklæring.

  Ved import skal mengden ikke overskride tre måneders forbruk. Hvor stor mengde det vil si vil variere fra person til person, og ved kontroll av forsendelser vil tollen enten forholde seg til den anbefalte doseringen på produktet eller på resepten/legeerklæringen privatpersonen som importerer produktet, legger frem som dokumentasjon.

  Ved medbringing er tillatt mengde avhengig av hvilket land (innenfor eller utenfor EØS) produktet importeres fra. Ved medbringing fra EU/EØS-området er det tillatt med høyst ett års forbruk, mens det fra tredjeland er tillatt med høyst tre måneders forbruk.

  Les om regelverket og de ulike etatenes ansvarsområder innen e-sigaretter

  Ny regulering av e-sigaretter trolig i 2024

  Nytt regelverk vil trolig tre i kraft i 2024 og følger av at forbudet mot salg av e-sigaretter med nikotin ble opphevet av Stortinget i 2016. Det innebærer at det blir lovlig å selge e-sigaretter med nikotin i Norge.

  Det nye regelverket stiller krav til innhold, kvalitet, sikkerhet og merking av alle e-sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere (e-væsker, e-juice) både med og uten innhold av nikotin. Produsent eller importør må registrere produktene hos DMP 6 måneder før de skal selges til forbrukere i Norge. De registrerte produktene vil omfattes av bestemmelsene i tobakksskadeloven.

  Kravene som stilles til e-sigaretter er under utarbeidelse. De nye tobakksforskriftene er under behandling av Helse- og omsorgsdepartementet. DMP vil publiserer mer informasjon når forskriftene er vedtatt.

  Inntil det nye regelverket trer i kraft vil det fortsatt være forbudt å omsette og importere e-sigaretter med nikotin i Norge, da disse regnes som nye nikotinprodukter.

  Når det nye regelverket nærmer seg ikraftredelse vil det komme detaljert informasjon rundt registreringsprosessen og produktkrav på våre nettsider.

  Smaksforbud og standardiserte pakninger

  Stortinget vedtok i 2023 endringer i tobakkskadeloven med blant annet smaksforbud for e-sigaretter og krav om standardiserte pakninger. Loven trådte i kraft 01.01.2024. Det er vedtatt en overgangsperiode på 6 måneder for deler av loven som angår standardiserte pakninger og smaksforbud. Dette innebærer at det ikke skal selges e-sigarettprodukter med smak etter 01.07.2024. 

  Det er pr. 08.01.2024 ikke satt en dato for når e-sigaretter må ha standardiserte pakninger

  Se mer informasjon og ny lovtekst på Stortinget.no

  Kontakt oss

  Lag for E-sigaretter

  22 89 77 00

  e-sigaretter@dmp.no