Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Antikoagulasjonsmidler

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Råd om bruk av dabigatran (Pradaxa), rivaroksaban (Xarelto), apiksaban (Eliquis), edoksaban (Lixiana) og warfarin.

Innhold på siden

  Legene må være nøye med å forskrive alle perorale antikoagulasjonsmidlene i tråd med preparatomtalen. Pasientene må være nøye med å ta legemidlene slik legen har angitt.

  Overgang fra warfarin til DOAK (direktevirkende orale antikoagulasjonsmidler)

  Leger som velger å endre behandlingen må forsikre seg om at overgangen skjer i henhold til preparatomtalen, og at pasienten har forstått hvordan det gjøres. Måten overgangen skjer på er ulik for de fire legemidlene.

  Pasienter med multidose

  Mange multidosepasienter får warfarin ved siden av de ferdigpakkede tablettene. Dersom legen bestemmer seg for å skifte behandling hos multidosepasienter, må hen sikre at

  • overgangen skjer i tråd med preparatomtalen

  • pasienten i overgangsperioden ikke får både warfarin og et annet antikoagulasjonsmiddel.

  Dabigatran skal oppbevares i originalemballasjen og kan ikke pakkes i multidose

  Pasienter som ikke skal behandles med DOAK

  • Pasienter med kunstige hjerteklaffer skal behandles med warfarin.

  • Ingen av DOAKene skal brukes i svangerskapet annet enn i helt spesielle situasjoner.

  • Dersom en kvinne trenger blodfortynnende behandling i svangerskapet skal hun henvises til spesialist for vurdering.

  Dosejustering ved bruk av DOAK

  • Dosen av DOAK bestemmes ut fra blant annet diagnose, alder, nyrefunksjon og bruk av legemidler. Legen må være nøye med å følge anvisningene i preparatomtalen.

  • Legen må følge opp pasienten og justere dosen i takt med endringer i klinisk situasjon.

  • INR-prøver kan ikke brukes for å vurdere virkningen DOAK.

  Pasientetterlevelse

  • Legen må forsikre seg om at pasienten har forstått hvor viktig det er å ta medisinen regelmessig og presisere at de aldri må slutte på egen hånd.

  • Hjelpemidler som doseringseske eller alarm på mobiltelefonen kan være nyttig.

  Veiledere

  Utfyllende informasjon om riktig bruk av blodfortynnende legemidler finner du i produktinformasjonen:

  Apiksaban (Eliquis)

  Dabigatran (Pradaxa)

  Rivaroksaban (Xarelto)

  Edoksaban (Lixiana)

  Warfarin (Marevan, Warfarin Orion)

  Meld bivirkninger!

  • Helsepersonell kan melde bivirkninger på elektronisk meldeskjema på

   melde.no

  • Det er viktig at legene i meldingen gjør rede for mulige årsaker til bivirkningen, for eksempel interaksjoner med legemidler eller manglende pasientetterlevelse.

  Kontakt oss

  Enhet for kommunikasjon

  48509554

  pressevakt@dmp.no

  Enhet for riktig legemiddelbruk

  22 89 77 00

  Infolegene@dmp.no