Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

​Enhetskostnadsdatabase

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Dette er en kostnadsoversikt som er laget for å lette arbeidet med metodevurderinger og innsending av dokumentasjon. Kostnadsoversikten er revidert per 06.02.2024.

Last ned oversikt

Last ned dokumentasjonsrapporten

Hensikten med denne oversikten er å samle relevante kilder for enhetskostnader til bruk i helseøkonomiske analyser for å sikre en enhetlig tilnærming til å beregne enhetskostnader. I oversikten vil DMP henvise til kildene hvor det er hentet informasjon, og begrunne valg DMP har tatt ved estimering av satser.

Dokumentasjonsrapporten og tilhørende Excel-ark for enhetskostnader skal sørge for at relevante aktører som DMP, legemiddelindustrien og Sykehusinnkjøp enkelt kan basere sine beregninger på samme kilder.

Innhold i Excel-ark og dokumentasjonsrapport må ses på som veiledende og det anbefales at det alltid gjøres en vurdering av om enhetskostnaden er representativ i den aktuelle metodevurderingen.Det kan være en rekke forhold som tilsier avvik fra enhetskostnadene slik det her er skissert. I de tilfellene må dette belyses og redegjøres for ved bruk av andre enhetskostnader og det bes om at det brukes offentlige kilder. Dette dokumentet er et tillegg til DMPs retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig metodevurdering av legemidler.

DMP tar imot innspill på om det er andre kostnader som kan være relevant og innspill til oversikten. Kontaktinformasjon står til høyre.

Årstall er oppgitt slik at kostnadene eventuelt kan justeres med relevant prisindeks.

Priser er oppgitt i NOK.

Kontakt oss

Enhet for metodevurdering og blåreseptrefusjon

22 89 77 00

blaresept@dmp.no

Enhet for metodevurdering sykehuslegemidler

22 89 77 00

sykehus@dmp.no