Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Brukerinnspill når vi vurderer nytte og kostnad ved nye legemidler og medisinsk utstyr

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Pasienter har unik erfaring og kunnskap om å leve med en bestemt sykdom. Vi ønsker å få med pasienters erfaringer når vi vurderer nye legemidler og medisinsk utstyr, ved å se på nytte, kostnad og hvor alvorlig sykdommen er.

Innhold på siden

  Pasienter kan beskrive fordeler og ulemper ved nåværende behandling og ha kunnskap som kanskje ikke kommer fram i forskningsrapporter. I tillegg kan pasienter fortelle hvilken effekt de forventer av nye legemidler og hva som vil gi dem bedre livskvalitet. Dette er verdifull informasjon når DMP gjør en metodevurdering.

  Hva er metodevurdering?

  Før nye legemidler eventuelt finansieres av det offentlige, må vi vurdere om nytten av legemidlet står i rimelig forhold til kostnader og ressursbruk, sett opp mot alvorligheten av sykdommen. Dette kalles en metodevurdering og skal sørge for rettferdig fordeling av offentlige ressurser og likebehandling mellom pasientgrupper i den offentlige helsetjenesten.

  DMP gjør også metodevurderinger av medisinsk utstyr. Arbeidet med en metodevurdering av et legemiddel tar vanligvis inntil seks måneder. Metodevurderinger av medisinsk utstyr tar vanligvis mellom seks og tolv måneder. Vi skriver rapporter for alle metodevurderinger vi har gjennomført.

  Innspill fra pasient- og brukerforeninger kan gi oss nyttig tilleggsinformasjon til dokumentasjonen vi får fra legemiddelfirmaer og fagmiljøer.

  Hvem kan gi innspill?

  Vi ønsker innspill fra pasient- og brukerforeninger. På grunn av begrensede ressurser tar DMP kontakt med pasientforeningene i utvalgte saker hvor vi ønsker brukerinnspill. Foreningen involverer sine medlemmer og sender ett samlet innspill via et elektronisk skjema. Innspill fra foreningene kan ikke inneholde opplysninger som identifiserer enkeltpersoner, men oppsummerer på gruppenivå de innspillene foreningen har fått. Av personvernhensyn kan vi ikke motta innspill direkte fra enkeltpasienter eller pårørende.

  I metodevurderinger hvor DMP gjør hele arbeidet, det vil si uten dokumentasjon innsendt fra produsent) har vi vanligvis med fageksperter og brukerrepresentanter som er rådgivere i arbeidet. I disse tilfellene kontakter DMP relevant forening.

  Hva skjer med innspillene?

  Innspill som pasientforeninger leverer brukes av DMP i arbeidet med metodevurderingen. Vi publiserer innspillet i sin helhet sammen med rapporten, eller i oppsummert form. 

  Hvilke tema ønsker vi innspill på?

  I hovedsak er det disse temaene vi ønsker innspill på:

  • sykdomserfaring

  • erfaring med nåværende behandling

  • forventninger til ny behandling

  • eventuell erfaring med ny behandling

  I tillegg ønsker vi kontaktinformasjon og opplysninger om kilder og habilitet.

  Offentlig finansiering og DMPs ansvar

  DMP er ansvarlig for metodevurdering av alle nye legemidler, men har ikke beslutningsansvar i alle saker:

  • Vi leverer metodevurdering, som er en del av beslutningsgrunnlaget, når sykehusene bestemmer hvilke legemidler de skal ta i bruk (Nye metoder).

  • Vi bestemmer hvilke legemidler som får forhåndsgodkjent refusjon, såkalt «blåresept» (opp til et visst beløp).

  • Vi gir råd til HELFO om hvilke pasienter som kan få legemidler ved individuell stønad på «blåresept» (råd om vilkår).

  DMP utfører metodevurderinger av medisinsk utstyr som en del av beslutningsgrunnlaget når sykehusene bestemmer hvilke metoder de skal ta i bruk (Nye metoder).

   

  Kontakt oss

  Enhet for metodevurdering og blåreseptrefusjon

  22 89 77 00

  blaresept@dmp.no

  Enhet for metodevurdering sykehuslegemidler

  22 89 77 00

  sykehus@dmp.no

  Enhet for metodevurdering av medisinsk utstyr

  22 89 77 00

  hta.medisinsk.utstyr@dmp.no