Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Legemiddelverket anbefaler ikke bruk av ivermektin til behandling av covid-19

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Europeiske og amerikanske legemiddelmyndigheter samt Verdens helseorganisasjon (WHO) har vurdert kunnskapsgrunnlaget for bruk av ivermektin til forebygging og behandling av covid-19. De konkluderer med at data ikke støtter bruk, utenom i studier.

I Norge er ivermektin tabletter (Scatol) godkjent for behandling av ulike parasitter og skabb. Det finnes også legemidler med ivermektin for behandling av dyr.

Anbefales kun i kliniske studier

Det europeiske legemiddelbyrået EMA har gått gjennom dokumentasjon fra laboratoriestudier, observasjonsstudier, kliniske studier og metaanalyser. Laboratoriestudier har vist at ivermektin kan hindre formering av SARS-CoV-2, men dette krever mye høyere konsentrasjoner enn det man oppnår ved vanlig bruk av godkjente legemidler med ivermektin.

Resultatene fra kliniske studier varierer. Noen studier viser ingen effekt, mens andre kan tyde på noe effekt. De fleste studiene var små og hadde svakheter, inkludert ulike doseringsregimer og samtidig bruk av andre legemidler.

EMA har derfor konkludert med at tilgjengelige kunnskap foreløpig ikke er tilstrekkelig for å anbefale bruk av ivermektin ved covid-19 - bortsett fra i kliniske studier. 

WHOs anbefaling er på linje med EMAs, og er nedfelt i deres  behandlingsretningslinjer for covid-19.

Også det amerikanske legemiddelbyrået FDA fraråder bruk av ivermektin ved covid-19.

Cochranes metaanalyse fra juli 2021 konkluderer med stor usikkerhet rundt effekt og sikkerhet ved bruk av ivermektin mot covid-19. Studiene er små og til dels av dårlig kvalitet.

Ikke godkjent mot covid-19 i Europa

Ivermektin er ikke godkjent for å forebygge eller behandle covid-19 - verken i Norge eller i Europa.

Høye doser kan gi alvorlig helseskade

Selv om ivermektin vanligvis tolereres godt, kan man ikke utelukke skadelige effekter ved bruk av de høye dosene som ville være nødvendige for å hindre formering av covid-19-virus i lungene. Høye doser ivermektin kan gi alvorlig helseskade. Derfor er det viktig at bruk av legemidler ved behandling covid-19 undersøkes i kliniske studier.

Pågående randomisert klinisk studie

Ivermektin testes nå ut i en stor randomisert og placebokontrollert studie ved Universitetet i Oxford, PRINCIPLE-studien. Studien tester ut ulike legemidler til behandling av voksne covid-19-pasienter utenfor sykehus. Studieledelsen opplyste i desember 2021 at den delen av studien som undersøker effekten av ivermektin er satt på pause, angivelig på grunn av leveranseproblemer. Les mer om studien.

Mulig for norske leger å skrive ut

Leger i Norge kan på eget ansvar bruke legemidler uten godkjent indikasjon når dette vurderes å være den beste løsningen i behandling av enkeltpasienter. Dette kalles «off label»-bruk, og vil også gjelde for ivermektin. Legemidlene må utleveres fra apotek.

Kontakt oss

Sigurd Hortemo

Enhet: enhet for riktig legemiddelbruk

97118004

Sigurd.Hortemo@dmp.no

Mediehenvendelser

Enhet for kommunikasjon

485 09 554

pressevakt@dmp.no