Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Vil forbedre arbeidsprosessene knyttet til metodevurderinger

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Arbeidsmengden knyttet til metodevurderinger har vokst kraftig de siste årene. Legemiddelverket jobber nå for å effektivisere saksbehandlingen.

I evalueringen av Nye Metoder påpekte Proba at systemet på legemiddelområdet er ambisiøst og har kapasitetsutfordringer.

Se evalueringsrapporten fra Proba

I januar starter Legemiddelverket et prosjekt for å forbedre sin ressursbruk. Formålet er å skape en langsiktig forutsigbar prosess for alle involverte parter, og sikre en effektiv og god saksbehandling, innenfor vår arbeidsramme. Som en konsekvens av økende saksmengde og endringsprosjektet, vil det bli senere oppstart av saksbehandling.

Pr.29.april 2022 har Legemiddelverket avsluttet 24 saker til Nye metoder. Det er på samme nivå som på samme tid i fjor. Dette innebærer at leveranser er i rute sammenlignet med antallet de siste årene. Effektiviseringsarbeidet har ikke ført til forsinkelser i saksbehandling. Legemiddelfirmaene skal levere dokumentasjonen til metodevurderingene. Dokumentasjonsgrunnlaget som sendes inn er av og til mangelfullt, noe som medfører en ekstra arbeidsbelastning for Legemiddelverket.

- Vi har også et mål om at dette vil bidra til en mer transparent prosess og sikre at vi fortsetter å levere faglig konsistente vurderinger av høy kvalitet. Det er også verdt å merke seg at selv om vi har kø, så har ikke behandlingstiden for metodevurderinger av nye legemidler økt, sier Audun Hågå, direktør i Legemiddelverket.

Økt omfang av metodevurderinger

Legemiddelverket har i over to tiår vurdert refusjonssøknader, utarbeidet metodevurderinger og bidratt med beslutningsgrunnlag knyttet til offentlig finansiering av legemidler. Siden 2013 har Legemiddelverkets metodevurderinger som omhandler sykehuslegemidler inngått i systemet for Nye metoder. Legemiddelverkets hovedoppgave i denne sammenheng er å vurdere prioriteringskriteriene; nytte, ressursbruk og alvorlighet.

I 2015 utarbeidet Legemiddelverket 13 metodevurderinger som beslutningsgrunnlag for Nye metoder. I 2021 var antallet 67. Antall årsverk tilknyttet metodevurdering har ikke vokst tilsvarende.

Siden 1. januar 2018 har Legemiddelverket, i henhold til Legemiddelforskriften Kap. 14-2, utarbeidet et varsel om nye legemidler eller ny bruk av legemidler som kan være aktuelle for metodevurdering, såkalte metodevarsler. Dette gjelder for både sykehus- og folketrygdfinansierte legemidler. Dette arbeidet kommer i tillegg til metodevurderingene.

Metodevarslene benyttes til å sette i gang en bestillingsprosess. I 2021 utarbeidet Legemiddelverket 124 metodevarsler, sammenlignet med 100 i 2017. Det er en vekst i antall saker både innenfor blåreseptområdet og sykehusfinansierte legemidler. I 2021 fikk Legemiddelverket 108 oppdrag fra Bestillerforum. En stadig økning i antall saker fører med seg utfordringer med saksbehandlerkapasitet.

Kontakt oss

Enhet for metodevurdering sykehuslegemidler

22 89 77 00

sykehus@dmp.no