Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Alvorlige hjertebivirkninger av klorokin og hydroksyklorokin ved behandling av covid-19

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er meldt om alvorlige hjerterytmeforstyrrelser i studier der pasienter med covid-19 er behandlet med klorokin eller hydroksyklorokin. Særlig gjelder dette ved høye doser eller kombinert med antibiotikumet azitromycin. For noen har dette vært dødelig.

(For referanser til studiene 1,2 som er nevnt i ingressen - se nederst i saken).

Hjerterytmeforstyrrelser er en kjent bivirkning av klorokin og hydroksyklorokin. Rytmeforstyrrelsene kan forverres når behandlingen kombineres med andre legemidler, slik som azitromycin, som også har lignende bivirkninger på hjertet.

Ikke mulig å si om behandlingen har effekt

Det pågår flere store, randomiserte studier som ser på nytte og risiko ved klorokinforbindelser i covid-19-behandling. Så langt finnes det begrensede data fra disse studiene, og det er foreløpig ikke mulig å fastslå om covid-19-pasienter har nytte av klorokinbehandling. Av denne grunn er det viktig at behandling av covid-19 med klorokinforbindelser kun foregår som en del av kliniske studier. Klorokinforbindelser skal bare brukes når behandlingen er forskrevet og overvåkes av lege.

Studiene som ser på effekten av klorokin og hydroksyklorokin i covid-19-behandling, bruker hovedsakelig noe høyere doser enn det som anbefales ved malaria og autoimmune sykdommer. Høye doser, også innenfor normaldosering, øker risikoen for alvorlige bivirkninger som unormal elektrisk aktivitet som påvirker hjerterytmen (QT-forlengelse).

Om klorokin og hydroksyklorokin

Klorokin og hydroksyklorokin er godkjent for behandling av malaria og visse autoimmune sykdommer. I tillegg til bivirkninger som påvirker hjertet, kan de forårsake lever- eller nyreproblemer, nerveskader som kan gi kramper og lavt blodsukker (hypoglykemi).

Råd til leger og helsepersonell

  • All behandling av covid-19 med klorokinforbindelser, bør foregå i kliniske studier.

  • Helsepersonell må overvåke pasienter med covid-19 som behandles med klorokin og hydroksyklorokin nøye, særlig med tanke på hjertebivirkninger .

  • Bivirkningsrisikoen må vurderes fortløpende. Dersom pasienten har kjente hjerteproblemer som gjør dem mer utsatt for hjerterytmeforstyrrelser, må det tas med i vurderingen.

  • Ekstra varsomhet må utvises ved høye doser og når behandlingen kombineres med andre legemidler, slik som antibiotikumet azitromycim, som kan gi lignende effekter på hjertet.

  • Det er ikke nødvendig å gjøre endringer i behandlingen av pasienter som får klorokinforbindelser for andre tilstander enn covid-19.

Det er viktig at både pasienter og helsepersonell melder bivirkninger til Legemiddelverket, spesielt under pandemien.

Et «Kjære helsepersonell»-brev er sendt til allmennleger, apotek og sykehusavdelinger i indremedisin, infeksjonsmedisin og barneavdelinger.

Legemiddelmyndighetene overvåker sikkerheten av legemidler som brukes i behandling av covid-19 nøye, og vil iverksette tiltak dersom det er nødvendig.

Les også

 1 Mayla Gabriela Silva Borba, Fernando Fonseca Almeida Val, Vanderson Sousa Sampaio et al. Chloroquine diphosphate in two different dosages as adjunctive therapy of hospitalized patients with severe respiratory syndrome in the context of coronavirus (SARS-CoV-2) infection: Preliminary safety results of a randomized, double-blinded, phase IIb clinical trial (CloroCovid-19 Study). medRxiv doi: 10.1101/2020.04.07.20056424

2 Lane J.C.E., Weaver J., Kosta K. et al. Safety of hydroxychloroquine, alone and in combination with azithromycin, in light of rapid wide-spread use for COVID-19: a multinational, network cohort and self-controlled case series study. medRxiv doi: 10.1101/2020.04.08.20054551

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@legemiddelverket.no